Kunskap om Produkt och Process

All utbildning har sin grund i en klar hälsofilosofi som utgår från det friska och för att skapa en lärandemiljö där ledarskapet bygger på att skapa delaktighet och engagemang hos individen och i gruppen. Arbetet är mer en fråga om en process där organisatoriskt lärande handlar om att ta till vara och delge varandras kunskaper och kompetenser. Därför arbetar Hälsovågen gärna med grupper och individer under längre tid.

En stor del av utgångspunkten i lärandet skriver Svedberg (2003) om där han beskriver synen på kunskap enligt följande:

Kunskap som produkt

Människosyn

  • Människan är en mottagare av given kunskap. Flit, följsamhet och förmåga till reproduktion är förhållningssätt som underlättar inlärningen.

Kunskapssyn

  • Världen kan delar in i olika ämnesdiscipliner. Kunskap är intellektuell och teoretisk och den finns utanför den lärande människan, främst i böcker och hos experter. Undervisningsstrategin är att fylla på så mycket kunskap som möjligt.
  • Kunskapen (produkten) kan mätas.
  • Kvantitativ kunskapssyn

Arbetssätt

  • Förmedlingspedagogik. Genom att lyssna och anteckna får kursdeltagarna kunskap.

Kunskap som process

Människosyn

  • Människan är en sökare efter kunskap. Att vara aktiv, kreativ, engagerad och ifrågasättande är förhållningssätt som underlättar lärandet.

Kunskapssyn

  • Världen är hel och kunskap kan inte naturligt delas upp i ämnen. Kunskap är intellektuell, emotionell, estetisk, moralisk och växer i människa själv genom ett aktivt förhållningssätt till omvärlden. Undervisningsstrategin är att bereda lärandesituationer.
  • Det man lärt sig (processen), kan inte alltid mätas.
  • Kvalitativ kunskapssyn

Arbetssätt

  • Arbetssätten varierar. Genom att vara aktiva konstruerar kursdeltagarna sin egen kunskap.

I ett hälsoarbete är dessa synsätten på kunskap också komplementära men tyngdpunkten läggs på inlärning som en process, där då synen på människan också innebär ett stort mått av eget ansvar. I ett arbete kring hälsa behövs någon form av generalistkunskap där kunskap som produkt behövs i form av t ex fysiologi, kost, men också kunskap som produkt i form av t ex förändringsarbete, socialpsykologi.

Sätts denna blandade kompetens samman i en utbildningssituation så tror jag det ger en framgångsrik utveckling för deltagarna.