Kunskap

Hälsovågen arbetar med utbildning kring hälsa mot företag, föreningar, företagshälsovården, idrottens studieförbund (SISU) och andra studieförbund. Hälsovågen utbildar också i ledarskap och idrottspsykologi för kunskap om helhetstänkandets betydelse. Syftet med varje utbildning är att deltagarna ska få en ökad kompetens i sin roll som ledare, bl a genom kunskap kring begreppet hälsa – hälsopromotion och också då jobba utifrån en positiv psykologi och t ex att ta fram friskfaktorer.

All utbildning har sin grund i en klar hälsofilosofi som utgår från det friska och för att skapa en lärandemiljö där ledarskapet bygger på att skapa delaktighet och engagemang hos individen och i gruppen. Arbetet är mer en fråga om en process där organisatoriskt lärande handlar om att ta till vara och delge varandras kunskaper och kompetenser. Därför arbetar Hälsovågen gärna med grupper och individer under längre tid.

I ett hälsoarbete är dessa synsätten på kunskap också komplementära men tyngdpunkten läggs på inlärning som en process, där då synen på människan också innebär ett stort mått av eget ansvar. I ett arbete kring hälsa behövs någon form av generalistkunskap där kunskap som produkt behövs i form av t ex fysiologi, kost, men också kunskap som produkt i form av t ex förändringsarbete, socialpsykologi.

Sätts denna blandade kompetens samman i en utbildningssituation så tror jag det ger en framgångsrik utveckling för deltagarna.