Salutogenes – fokus på färdigheter och resurser

Syfte

Detta är en webbaserad forskningsdatabas med syfte att integrera salutogenes (hälsans ursprung) och forskning i hälsopromotion och praktik.

 

Salutogenes är ett perspektiv där fokus ligger på människors färdigheter, förmågor och resurser för att kunna utveckla hälsa och välbefinnande, ett gott liv. Det finns många teorier, principer och begrepp som kan betraktas ligga under det salutogena paraplyet. Salutogenes som begrepp myntades av Aaron Antonovsky och betyder hälsans ursprung. Känsla av sammanhang är ett centralt begrepp. Salutogenes som perspektiv är dock mycket bredare än enbart känsla av sammanhang.

Att främja livet är den process som gör det möjligt för individer, grupper och samhällen att öka kontrollen över och förbättra sin fysiska, mentala, sociala och andliga hälsa. Detta uppnås genom att skapa miljöer och samhällen som karaktäriseras av tydliga strukturer där människor känner delaktighet och där de kan identifiera sina interna och externa resurser. Miljöer, där de kan nyttja dessa resurser om och om igen med målsättningen att förverkliga sina ambitioner och tillfredsställa sina behov, uppleva och uppnå meningsfullhet i livet och slutligen förändra eller anpassa sig till sin miljö på ett hälsofrämjande sätt.

Syftet med webbsidan är att:

  • Kontinuerligt och systematiskt redovisa nya rön inom salutogenes i syfte att stödja forskning och
    utveckling
  • Utveckla den vetenskapliga salutogena basen för folkhälsa och hälsopromotion
  • Förena teori och praktik genom att redovisa praktisk tillämpning

Om Databasen:

På Högskolan Västs resurscentrum för Salutogenes pågår en systematisk och analytisk sammanfattning