Välkommen till Hälsovågen

Hälsovågen startades 1997 av Leif Gustafsson, högskoleutbildad i hälsopromotion, idrottspsykologi och mental träning och med lång förenings- och arbetslivserfarenhet.

Företaget arbetar mot två stora målgrupper. Dels gentemot arbetslivet med Hälsa som utgångspunkt och resurs för att förbättra och utveckla den verksamhet som bedrivs, och även då mot idrottsrörelsen med samma grundidé.

leif-profilLeif Gustafsson har ingått i Riksidrottsförbundets (RF:s) resursteam för idrottspsykologiska (IP) rådgivare och jobbat med elitaktiva tillsammans med ledare och förbund för att ge ett ökat stöd till idrottarna. Han tillhör också Västergötlands Fotbollsförbunds (VFF:s) instruktörspool som utbildare för tränare och ledare på klubbnivå inom fotbollen. I samarbete med idrottens studieförbund (SISU:s) görs också föreläsningar och utbildningar i andra idrotter. Detta kan då gälla ett tema kring ledarskap, IP och mental träning mm.

Mot företag görs arbete på organisations-, grupp-. och individnivå där själva grundtanken med Hälsa som resurs ska stärka och genomsyra hela organisationen och utveckla den verksamhet som bedrivs. Ett genomtänkt och utvecklat hälsoarbete sker under en längre tid och omfattar alla nivåer i en organisation. Att utifrån positiva förtecken skapa en miljö där ledare och medarbetare samarbetar och tar till vara resurser och använder sig av friskfaktorer som skulle kunna ge ett mervärde för alla och inte bara mätas i kvantitativa mått som t ex minskad sjukfrånvaro och minskade rehabkostnader.

Leif har också suttit i SRAT/HälsoAkademikernas styrelse under senare år fram till 2020. Främst för att föra fram medlemmarnas kompe-tens på de olika utbildningarna i landet vad gäller hälsa, folkhälsa och idrott.